‫ وبینار فرصت‌ها و چالش‌های یادگیری ماشین در آموزش، صنعت و پژوهش

سری وبینار‌های آموزشی مرکز تعالی اقتصاد هوشمند و تحول دیجیتال شریف (MethodSharif)
عنوان: فرصت‌ها و چالش‌های یادگیری ماشین در آموزش، صنعت و پژوهش
مدرس: دکتر نادر باقرزاده (هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه California, Irvine)